Pages Menu
Categories Menu

Posted on Nov 29, 2013 in Naredbe-Zapisnici-Pisma iz 1945. godine |

Naredba br.45 za 1.novembar 1945.

 

 

KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE KRALJEVSKE JUGOSLOVENSKE VOJSKE      ZA 1.NOVEMBAR 1945.

 

Naredba br.45 za 1.novembar 1945.Đeneral Miodrag Damjanović čita naredbu

Đeneral Miodrag Damjanović čita naredbu

Ovih dana desili su se u logoru Kraljevske jugoslovenske vojske u Eboliu mnogi nemili događaji koji pružaju ružnu sliku na moralno i duhovno stanje starešina i vojnika. Ove pojave nisu jučerašnje, one se protežu već nekoliko meseci, da ovih dana dostignu svoj vrhunac.

Pijančenja, psovke, vređanja, izazivanja, tuče, nepoštovanja starijeg, neizvršavanja naređenja, pa čak i ubistvo jednog oficira, jednog Kraljevog vojnika, svakako predstavljaju pojave kojima se ne može ponositi jedna vojska čiji smo mi predstavnici. Rešen da sa komandantima potčinjenih mi jedinica i svima ostalim istinskim starešinama i vojnicima ovome zlu stanem jedared na put;

NAREĐUJEM:

1.- Niko nema prava da se sada postavlja u ulogu sudije i raspravlja naša lična pitanja dok se ovaj rat ne završi i dok Njegovo Veličanstvo Kralj ne pozove da svaki od nas položi račune za svoj rad.

2.- Niko od nas sada nije pozvan da se postavlja u ulogu tužioca ma čijeg rada i time raspiruje mržnju i razdor među nama.

3.- Niko ne sme među nama pripisivati sebi pravo pretnje, psovke, vređanja drugih, jer to stvara neslogu i zao duh među našim borcima i uništava slogu i jedinstvo u zajedničkom frontu. Svi smo mi jednaki; među nama nema zaslužnijih i manje zaslužnih, grešnih i pravednih.

4.- Nisu prave starešine svojih jedinica oni koji svesno ili nesvesno svojom nebrigom dozvole, da se u njihovim jedinicama dese pojave navedene pod 1, 2 i 3. Takvi će biti uzeti na odgovornost i iskusiti zakonske posledice.

5.- Moramo biti na čisto sa činjenicom, da u mnogim jedinicama postoje ljudi kojima na srcu ne leži naša sloga, bratstvo, jedinstvo i borbena snaga. Znamo mi ko su oni i kome oni služe, pa zato treba u svakoj prilici biti i pripravan da se njihovom provokatorskom radu i lažima ne nasedne. Na svim starešinama i vojnicima je uloga, da bez ikakvog obzira i samilosti ovakve slučajeve dostave. Moramo biti svesni potrebe da se štetni i nepoželjni po svaku cenu treba da eliminišu iz naših redova. S toga će sve starešine počev od najnižeg do najvišeg primiti ovo moje naređenje k srcu i odmah mi dostaviti spisak ljudi, koji svojim radom i ponašanjem ne zaslužuju da se nalaze u redovima Kraljevske jugoslovenske vojske, da se nazovu vojnicima đenerala Draže Mihailovića. Ja ću naći puta i načina da se oni iz naših redove uklone i više nam ne škode.

6.- Sve starešine moraju uložiti sve svoje moralne i fizičke moći da kod svojih potčinjenih suzbiju duh nediscipline i defetizma. Moraju po svaku cenu sprečiti pojave nedozvoljenog izlaska iz logora i sramne i žalosne slike, koje pružaju njihovi vojnici u trgovini sa nekim bednim Italijanima. Jer ako se ovako produži, uveren sam da nam naši Saveznici neće dati ni ono što bismo mogli dobiti ako bismo predstavljali pravu vojsku i po duhu i držanju.

7.- Nije krivac samo starešina u čijoj se jedinici dešavaju napred iznete pojave, već je krivac kao saučesnik i svaki onaj koji zna za izvesnog provokatora i razornog našeg člana, a o tome ne izvesti svoga pretpostavljenog starešinu. I njemu će se suditi po zakonu pozitivnog vojnog zakonodavstva kao saučesniku. No i u ovom slučaju prijave moraju biti dostojne vojnika tj. istinite i verodostojne, potpisane, a ne paškvile, koje se neće uzimati u obzir. Ko sme nešto da kaže, taj to mora i da dokaže svojim potpisom.

U ovom Štabu i Štabu glavnog logora Eboli održaće se svake nedelje jedanput nedeljno sednice radi pretresanja pojava i pitanja koja su u vezi sa životom i radom naših jedinica u logoru. Za iste pripremiti materijal i predloge. Dan i čas za iste određivaću kratkim putem, a komandant Glavnog logora Eboli održaće ih svake subote od 10 do 13 časova za jedinice u svom logoru.

Sve starešine primiće ovu naredbu k srcu kao moju poslednju opomenu i starati se o njenom bezuslovnom izvršenju. Ko se od starešina, bez obzira na kom se položaju bude nalazio ogreši o njeno izvršenje biće uzet na odgovornost i udaljen iz naših redova. Kulturno-prosvetni Savet u svojim predavanjima, priredbama i stremljenjima posvetiće dostojnu pažnju razvijanju bratstva, ljubavi i jedinstva meću svim starešinama i vojnicima ove naše zajednice bez obzira kojoj grupi pripadaju.

8. – Nastojmo svi, od najvišeg starešine do poslednjeg borca, da u svoje duše usadimo nepobitne istine:

a) Tito i sa njim komunizam naši su zajednički neprijatelj;

b) Ne sme da postoji nikakva razlika između četnika, dobrovoljaca, nedićevaca i domobranaca, Srbina, Hrvata i Slovenca, svi smo mi vojnici kralja Petra II i njegovog načelnika štaba đenerala Draže Mihailovića;

v) Lečimo se svi od štetnih navika da sebe ističemo iznad drugih ubeđivanjem da su drugi od nas bolji . Ovim ćemo mnogo uspeti;

g) Pobeđujmo sebe uveravanjem da ništa nismo bolji i u svom radu korisniji od ostalih . U oceni izvesnih postupaka budimo najstrožiji sudija prvo prema sebi;

đ) Neka niko ne misli i ne računa da će za ma kakav istup protivu ove naredbe naći u meni starešinu, koji će ga uzeti u zaštitu iz bilo kojih obzira. Kao i do sada i od danas svi će mi biti jednaki i prema svakome ću nemilice postupiti najpravednije a isto tako i bez ikakve samilosti. Uvek ću biti veran zatočenik zaveta, da štetni i neposlušni moraju biti i primerno kažnjeni.

Ovu naredbu saopštiti svakih 15 dana pred strojem svojim vojnicima, a Kulturno-prosvetni savet u svojim priredbama koristiće svaku priliku da njene odredbe pogodno istakne slovom, rečju i slikom.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

Komandant, đeneral Damjanović …