Pages Menu
Categories Menu

Ciljevi Udruženja

 

1. Gajenje ljubavi i odanosti prema Vrhovnom Komandantu NJ. V. Kralju Petru II, kao Simbolu državnog jedinstva Federativne i demokratske Kraljevine Jugoslavije.

2. Negovanje i podizanje kulta đenerala Draže Mihailovića-Čiče, kao prvoborca opšteg Narodnog otpora protivu svake tiranije i kao nosioca demokratskog narodnog i državnog preporoda.

3. Beskompromisna borba za oslobađenje naše Otadžbine od komunističkog terora.

4. Održavanje i produbljavanje međusobnih odnosa i bratstva među članovima Udruženja, čemu su granitni osnovi udareni na Ravnoj Gori, u zarobljeničkim i koncentracionim logorima, u zatvorima i u mučilištima.

5. Saradnja s borcima savezničkih i bratskih zemalja, radi što tešnjeg bratstva u oružju i propovedanja onih ideja, za koje smo se mi, kao i borbi slobodnih i demokratskih zemalja bespoštedno borili.

6. Širenje istorijske istine o 27. martu i udelu i doprinosu vojske Kraljevine Jugoslavije u Drugom Svetskom Ratu, a naročito udela „Jugoslovenske Vojske u Otadžbini” pod komandom generala Draže Mihailovića.

7. Zahtevanje podjednakih prava za borce Kraljevske Jugoslovenske Vojske sa pravima boraca savezničkih Armija zemalja u kojima članovi Udruženja žive i rade.

8. Pomaganje naše ratne siročadi, bolesnika, ratnih invalida i osakaćenih na radovima, starih i iznemoglih boraca, kao i pomaganje članova Udruženja i njihovih porodica u stvaranju snošljivijih životnih uslova i obezbeđivanje materijalnih potreba, odbranom i zaštitom njihovih interesa u svakom pogledu.

9.Posvećivanje najveće pažnje pripremi i usposobljavanju Ravnogorske omladine za stvaralački rad, koji je očekuje u oslobođenoj zemlji.

10. Učestvovanje u kulturno-prosvetnom životu naše emigracije i zadovoljavanje Kulturno-prosvetnih potreba članova Udruženja u cilju duhovnog preporoda i moralnog i kulturno- prosvetnog uzdizanja.

11. Stvaranje zdravih materijalnih osnova, potrebnih za opstanak Udruženja i izvršenja postavljenih ciljeva.

 

Svoje ciljeve Udruženje će ostvariti:

 

a) Aktivnim sudelovanjem članova u radu Udruženja.

b) Delatnošću ustanova Udruženja i njegovih delova, kojima će biti dodeljeni odgovarajući zadaci.

c) Prisnom saradnjom s našim, Dobrotvornim Organizacijama i Ustanovama širom celog sveta.

d) Tesnom saradnjom sa Savezničkim Dobrotvornim Organizacijama i Ustanovama.

e) Celishodnim korišćenjem materijalnih sredstava, kojima Udruženje bude raspolagalo.

 

Smatram za potrebno da naglasim i podvučem:

 

1) U kome će duhu raditi Udruženje zavisiće samo od njegovih članova!

Odlukom većine imaju se bezuslovno svi pokoravati.

Ja ću se prvi, u pogledu rada Udruženja, uvek pokoriti volji većine.

2) Svaki član Udruženja ima sebe smatrati i odgovornim funkcionerom, sa svima pravima učestvovanja u poslovima i kontroli rada Udruženja. Udruženje moraju voditi ljudi opšteg poverenja članova!  Zato i lica koja budem sada predvideo za pojedine dužnosti u Upravi Udruženja, vršiće ove po mojim uputstvima privremeno zajedno sa mnom, samo do prve Skupštine. Ova Skupština će iz svoje sredine, slobodnom voljom članova udruženja, izabrati stalnu upravu Udruženja. Želeo bih da prva skupština Udruženja bude na dan petogodišnjice Svetosavskog kongresa u selu Ba, na dan 27. januara 1949. u Londonu. Do toga vremena treba svi da nastojimo: da se završe sve predradnje upisom članova, organizovanjem hostela i pripremama Kongresa.

3)  Za uspeh rada Udruženja potrebna su i materijalna sredstva. A ona se u početku mogu dobiti samo od strane samih članova Udruženja. Da bi pokazali prijateljima Udruženja, da nas i oni treba da pomognu, moramo im pokazati i svoju organizacijsku sposobnost: moramo pomoći same sebe! Ne smemo se „u zlu poniziti” i tražiti ma čiju milostinju, kao što se nećemo smeti ni docnije„u dobru poneti” i zaboraviti na svoje dužnosti i prema bližnjima i prema samim sebi.