Pages Menu
Categories Menu

Naredba – Punomoćje generala Mihailovića generalu Damjanoviću1945

 

Od 19.decembra 1944. i od 16. i 17. marta 1945.

 

Naredba - Punomoćje generala Mihailovića generalu Damjanoviću1945

Naredba đen.Dragoljuba Mihailovića za đen.Damjanovića od 19.decembra 1944 godine

 

Naredba - Punomoćje generala Mihailovića generalu Damjanoviću1945

Punomoćje đen.Dragoljuba Mihailovića za đen.Damjanovića od 16. -17. marta 1945.godine

 

N A R E D B A

NAČELNIKA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE ZA 19.DECEMBAR 1944 GODINE.

Na dan 19.decembra 1944 godine javio mi se na službu đeneral Miodrag M. Damjanović, koji je po mome naređenju došao iz ropstva i stupio na dužnost koju sam mu ja bio odredio.

Po dolasku imenovanog sa komandantom Srbije  ODREĐUJEM  đenerala Miodraga M. Damjanovića za svog pomoćnika.

Imenovani će primiti dužnost odmah.

Prednju naredbu dostaviti u raspisu svim jedinicama.

NAČELNIK ŠTABA VRHOVNE KOMANDE

Armiski Đeneral,

Drag, M. Mihailović

 

Punomoćje đenerala Mihailovića za đenerala Damjanovića od 16. marta 1945.

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem svoga pomoćnika đenerala Miodraga M. Damjanovića:

da kao Istaknuti deo Vrhovne komande dejstvuje u Zapadnom delu naše Otadžbine i po potrebi u moje ime uzme pod komandu sve nacionalne snage koje se tamo nalaze.

Đeneral Damjanović formiraće svoj štab od ljudstva koje povede odavde kao i od onog koje uzme iz jedinice i sa terena.

Po mojim instrukcijama đeneral Damjanović donosiće shodno odluke i izdavati potrebna naređenja, a o ovome obavestiti sve nadležne u zapadnom delu Otadžbine, koje pozivam da se ovoj mojoј odluci pokoravaju.

Štab đenerala Damjanovića nosiće naziv “Gorski štab br. 1. v.”
Štab Vrhovne komande
Br.300
16. marta 1945. god.
Položaj
Načelnik štaba Vrhovne komande,
Armiski đeneral,
Drag. M. Mihailović

Punomoćje đenerala Mihailovića za đenerala Damjanovića od 17. marta 1945.

PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje delegacija ove komande u sastavu Gorskog štaba br. 1. v. sastavljena od:

Đenerala g. Miodraga Damjanovića,

Pukovnika g. Ljubomira Jovanovića i

Potpukovnika g. Siniše Ocokoljića, da:

– prikuplja delove jugoslovenske vojske u Otadžbini koji su u neprekidnim borbama sa neprijateljima našeg naroda i

– da dođe u dodir sa Savezničkom Vrhovnom Komandom radi zajedničkog dejstva i rada.

Ovlašćuje se đeneral Damjanović da za ove zadatke koristi i ostale oficire svoga štaba kao istaknutog dela Vhovne Komande.

17. marta1945. g.      NAČELNIKŠTABAVRHOVNE KOMANDE

Armiski đeneral

Drag. M. Mihailović