Pages Menu
Categories Menu

Posted on Nov 29, 2013 in Naredbe-Zapisnici-Pisma iz 1945. godine |

Naredba br. 24 za 5.avgust 1945.

 

KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE JUGOSLOVENSKE VOJSKE ZA 5. AVGUST 1945.

Imam podataka da mnogi oficiri, podoficiri i vojnici Jugoslovenske vojske u Italiji, bilo da su došli iz zemlje ili su do sada bili u zarooljeništvu ili internaciji, svojim radom i ponašanjem štete ugledu i interesima Jugoslovenske vojske i našeg naroda.

Umesto da se u tuđini u zajedničkoj patnji pokažemo pred Saveznicima i celim svetom disciplinovani i dostojni predstavnici onih boraca i mučenika koji još i danas vode borbu po našim šumama i dela napaćenog naroda, koji izdiše pod Titovim terorom, polažući sve svoje nade u nas, svedoci smo sledećih pojava:

Po celoj Italiji nalazi se znatan broj pripadnika Jugoslovenske vojske, koji nisu ni u jednom logoru niti u radnoj jedinici kod Saveznika. Oni lutaju od mesta do mesta predstavljajući se mesnim ili savezničkim vlastima često lažnim dokumentima, u izvesnom svojstvu, tražeći pomoći i intervencije skoro uvek samo lične prirode.

Druga grupa u cilju ugodnijeg života i osiguranja sopstvene egzistencije, odala se trgovini i crnoj berzi ne prezajući ni pred kakvim obzirima! Ima i takvih, koji došav do savezničkih uniformi, proizvodeći sebe u proizvoljne činove, čine razne intervencije i molbe kod savezničkih vlasti mahom u svoje koristi.

Jedna od najžalosnijih pojava od koje nas ni sve patnje ni stradanja nisu odvikli, svakako su ogovaranja, klevetanja ili čak i dostavljanje naših ljudi savezničkim ili mesnim vlastima. Izgleda da su mnogi od nas zaboravili na položenu zakletvu Kralju i Otadžbini, koje nas niko nije razrešio, kao i da za svaki istup ili delikt i van zemlje za sve nas postoji Vojno Krivični Zakonik i Zakon Ravnogorskog Pokreta, te da će svaki morati jednoga dana polagati računa za svoj rad.

Ukazujući na prednje, a u vezi moje naredbe Br. 23 od 5. t. m.

NAREĐUJEM

1.- Sva vojna lica bilo u kom svojstvu da se nalaze u Italiji imaju se do 25. avgusta t. g. prijaviti u vojničke logore Forli ili Čezeni ili civilne logore Santa Čezarea ili Trikasa.

Izuzetak od ovoga čine samo ona lica koja su naređenjima ovoga Štaba raspoređena na izvesne dužnosti.

2.- Sva lica koja su napustila vojne ili civilne naše logore imaju se do 25. avgusta u iste vratiti.

3.- Ni jedno vojno lice niti nevojno u uniformi ne sme se baviti trgovinom, crnom berzom ili ma kakvim drugim poslom u cilju ličnog koristoljublja.

4.- Pravo na nošenje savezničke uniforme imaju samo ona lica, koja su van logora po naređenju ovog Štaba.

5.- Ni jedno lice ne sme nositi oznake čina za koji nema Ukaz o unapređenju ili dekret.

6.- Nijedno vojno lice ne sme se neovlašćeno od potpisatog obraćati Saveznicima kako za lične tako i za opšte potrebe. Održavanje veze sa Saveznicima vršiće samo lica, koja bude potpisati odredio i uputio.

7.- Određivanje vojnih lica za sve dužnosti u Italiji izvršiću naknadno. Umoljava se Inostrani deo Centralnog nacionalnog komiteta, Uprava jugoslavenske tranzit menze u Rimu i Jugoslovensko dobrotvorno društvo da hitno učine predloge za vojna lica koja su im potrebna.

8.- Trvenje, klevete, ogovaranja i dostavljanja bilo prema kome članu Jugoslovenske vojske ili političkih ljudi u Italiji imaju prestati. Ko se ogreši o ovu naredbu iskusiće posledice predviđene Vojno krivičnim zakonikom i zakonom Ravnogorskog pokreta, jer se ima u vidu da će svako od nas u svoje vreme polagati računa za svoj rad. Sada nije vreme da se o mnogim stvarima pokreće pitanje.

Nesloga, razjedinjenost, netrpeljivost i neuvaženje pojedinih naših ljudi koristi samo našem zajedničkom neprijatelju. Istinska ljubav i sloga, čvrsta duševna i moralna povezanost i jedinstveni front prestavljaju jedine zaloge našega uspeha.

Ovu naredbu saopštiti svima starešinama i vojnicima pred strojem.

Umoljava se Uprava tranzit menze u Rimu, da istu saopšti na pogodan način svim licima koja se u istoj hrane.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

Komandant, đeneral Damjanović