Pages Menu
Categories Menu

Posted on Nov 29, 2013 in Naredbe-Zapisnici-Pisma iz 1945. godine |

Naredba br. 23 za 5.avgust 1945.

 

KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE JUGOSLOVENSKE VOJSKE,

 

Naredba br. 23 za 5.avgust 1945.Naredba đenerala Miodraga Damjanovića

Naredba đenerala Miodraga Damjanovića

Prema naređenju Načelnika štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u Otadžbini đenerala Draže Mihailovića, kao njegov pomoćnik, određen sam za komandanta Istaknutog dela Štaba Vrhovne komande. U ovom svojstvu doveo sam iz Otadžbine: Šumadijsku i Dinarsku diviziju, grupu korpusa vojvode Jevđevića, i delove Hrvatske i Slovenačke armije, koje se nalaze u logorima Forli i Čezeni, u kome se nalazi i novoformirana Drinska brigada.

Pre kratkog vremena potčinile su mi se dobrovoljno sve organizovane radne jedinice Kraljevske jugoslovenske vojske, koje su zaposlene kod Saveznika u Italiji, kao i logori Santa Čezarea i Trikaza. Sem ovoga, sve ljudstvo Mornarice i Vazduhoplovstva, koje ne želi za sada da se vrati u zemlju, priznalo je moju komandu.

Na ovaj način izvršeno je spontano, logično i prirodno vojničko jedinstvo komande svih Kraljevskih jutoslovenskih snaga u Italiji, koje istovetno sudbinski vezane imaju samo jednu želju i zadatak, da svom narodu i zemlji, kad to prilike dozvole donesu zaista pravdu slobodu i srećniju budućnost.

Primajući komandu u izvanredno teškim prilikama, uveren da će na ovaj način postupiti i sve jedinice Kraljevske jugoslovenske vojske u inostranstvu, van granica Italije, gledajući vedro u naš siguran uspeh,

NAREĐUJEM:

1.- Da se od danas imaju slušati i izvršavati samo moja naređenja.

2.- Ni jedno vojno lice, koje od mene nije ovlašćeno, ili za izvestan zadatak odrećeno, ne može niti sme pokazati uticaj ni javno ni tajno na život, rad i red i jedne Kraljevske jugoslovenske jedinice u Italiji, niti pak bilo u kakvom svojstvu ili nameri stupiti u vezu sa Saveznicima ili drugima po pitanjima vojničke prirode.

3.- Ni jedan starešina ne sme dozvoliti ma čiji uticaj u svojoj jedinici – koji bi bio protivan ovoj naredbi. Obilazak jedinica dozvoliti samo licima koja imaju dozvolu od ovog štaba. Sve starešine će ustrojiti knjige obilaska i izveštavati me svakoga 1. i 15. u mesecu: ko je, kada, u kom svojstvu i sa kakvom namerom obišao jedinicu.

4.- Prema Ovlašćenju i naređenju primljenom od Načelnika štaba Vrhovne komande jugoslovenske vojske ukidam sva ovlašćenja, koja su pojedina vojna lica donela iz zemlje. Od sada van Otadžbine važe samo ovlašćenja izdata od ovog štaba, ukoliko docnijim naređenjem to ne bude drugojače regulisano.

5.- Saopštiti starešinama i vojnicima, da ću čim mi prilike budu dozvolile, izvršiti obilazak svih jedinica u Italiji.

6.- Ovu naredbu saopštiti svim starešinama i vojnicima pred strojem.

7.- Umoljava se Uprava jugoslovenske menze u Rimu, da istu saopšti na pogodan način svim vojnim licima, koja se u istoj hrane.

S Verom u Boga za Kralja i Otadžbinu!

Draža nas vodi ka veličini i slobodi!

Komandant, đeneral Damjanović